تبلیغات
fun123 - آخر الزمان از دید پیامبرروزگاری که دینتان : پول ، قبله گاهتان : زنان و کاسبانتان : رباخوار میشوند.

غربت چیست ؟

پیامبر (ص) فرمود : « اسلام غریب ظهور کرد و در آخرالزمان هم غریب خواهد شد .

چه بسیارند مسلمانان که از اسلام جز پوسته ای وارونه بر خویش ندارند.»

از علی (ع) پرسیده شد : آن زمان چه زمانی است ؟

پاسخ گفته شد : « زمانی که پست فطرتان همه جا را پر میکنند ؛ بزرگواران کمیاب میشوند .

روزگاری است که پادشاهان چون درندگان ، تهیدستان ، طعمه ی آنانند ؛ راستی غارت میشود

و دروغ ، فراوان میگردد. مردمانشان با زبان ، تظاهر به دوستی دارند ؛ اما در دل ، دشمن هستند.

گناه همه جا را فرا میگیرد و علنی به گناه افتخار میکنند . و اسلام را چون پوستینی وازگونه میپوشند.»

احادیث بی شماری از پیامبر اکرم (ص) در جلد 22 « بحار الانوار » صفحه ی 453 و « کنز الاعمال »

در باره ی روزگار غربت اسلام در آخر الزمان از شیعه و اهل سنت نقل شده که در اینجا

به برخی از آن ها اشاره میکینیم :


« شخصیت های بزرگ ، حیله گر خوانده میشوند»


« روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد . سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در

نزد آنان سنت باشد ، شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خوانده میشوند و اشخاص حیله گر

در نزد مردم ، با شخصیت و وزین خوانده میشوند . مومن در نرد آنها حقیر و بیمقدار میشود ،

و فاسق به پیش انها محترم و ارجمند باشد ، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک

و بی شرم و بی حیا شوند ، پناه بردن به آنان خواری و اعتماد کردن به آنان ذلت و درخواست چیزی از

آنها نمودن ، جام درویشی به تن کردن و مایه ی بی چاره گی و ننگ است .

در آن هنگام خداوند ، آنان را از بارن به هنگام ، محروم سازد و در وقت نامناسب ، بر آنها ببارد .»


« اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ میگویند »


« زمانی بر مردم بیاید که چهره هاشان ، چهره های آدمیان ولی دلهایشان ، دلهای شیاطین باشد

به سان گرگان درنده ،  خونریز باشند . از منکرات اجتناب نکنند ، پیوسته به کار های ناپسند خویش

ادامه دهند ، اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ گویند و اگر خبر برایشان باز گویی تو را دوغ گو شناسند

و چون ازآنها غایب باشی ، غیبتت کنند . افراد بد ، بر آنان مسلط شود که آنان را به انواع عذاب معذب دارند،

نیکانشان دعا کنند ولی اجابت نشود.»


« شکم هاشان خدایان آنها و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دینشان »
در جایی دیگر رسول خدا (ص) فرمود : « زمانی بر مردم بیاید که شکم هاشان ، خدایان آنها شود

و زنانشان قبله گاهشان و پولشان ، دینشان شود و کا لا های دنیوی را مایه ی شرف ،

اعتبار و ارزش خویش دانند.

از ایمان جز نامی و از اسلام جز آثاری و از قرآن جز درس نماند . ساختمان های مسجد هایشان آباد

باشد ، و لی دل هایشان از جهت هدایت خدا خراب شود .

در آن روزگار است که خداوند ، آنها را به چهار بلا مبتلا سازد .

نخست : تجاوز به ناموسشان ؛

دوم : هتک حرمت از ناحیه ی زور مندان و ثروتمندانشان ؛

سوم : خشکسالی ؛

چهارم : ظلم و ستم از جانب زمام داران و قاضیان .

اصحاب از سخنان آن حضرت سخت به شگفت آمدند و گفتند : یا رسول الله !

مگر آنها بت پرست هستند ؟ پیامبر (ص) فرمود : « آری ، هر پول و درهمی به نزد آنها بتی است

که در حد پرستش به آن تعلق خاطر دارند .


« آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد . »از پیامبر خدا (ص) در منبع شیعه  و اهل تسنن روایت شده است که در جایی دیگر فرمود:

« روزگاری بیاید که مردمشان آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد . در آه هنگام

خداوندآنها را به سه بلا دچار سازد : نخست آن که برکت از مالشان بگیرد ،

دوم : ستمگران را بر آنها مسلط سازد و سوم آن که بی ایمان از دنیا بروند . »

یکی از اصحاب از پیامبر (ص) پرسید : یا رسو ل الله ! دین مردمشان چگونه خواهد بود ؟

پیامبر (ص) فرمودند : «زمانی بر مردم بیاید که هر کس دین خویش را به سختی حفظ کند.

دین داریشان به سان کسی باشد که آتش در دست خود نگه دارد .»


«از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند »


در جایی دیگر پیامبر (ص) فرمود : « زمانی برسد که از قرآن ، جز رسم الخطی و از اسلام ،

جز نامی برای مسلمانان نماند ، آنچنان که گروهی در جهان به دین خدا خوانده شوند در حالی

که همین گروه از هرکسی از اسلام دورتر باشد .

مسجد هاشان از حیث ساختمان ، آباد ولی از نظر هدایت ، خراب باشند .

در میان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقلیت باشند . مومنانشان در میان مردم باشند ؛ ولی در میان

آنها نباشند ، با مردم باشند ، ولی به راستی با مردم نباشند ، زیرا هدایت با ضلالت همراه نیست گر

چه در کنار یکدیگر باشند .»


« به اندک نانی پیش هر کس کرنش کنند »پیامبر (ص) در اواخر عمر خود اصحاب را جمع کردند و فرمودند : « زمانی بر مردم بیاید که اخلاق انسانی

از انان رخت بر بندد ؛ چنان که اگر نام یکی را بشنوی به از آن بود که ان را ببینی یا اگر او را ببیینی به از آن است

که او را بیازمایی . چون او را بیازمایی ، حالاتی زشت و ناروا در او مشاهده کنی .

دینشان پول و قبله گاهشان زنانشان شود . برای رسیدن به اندک نانی به هر کس کرنش کنند نه خود را

در پناه اسلام دانند و نه به کیش نصرانی زندگی کنند . بازرگانان و کاسبانشان ربا خوار و فریبکار

و زنانشان خود را برای نا محرمان بیارایند . د ر آن هنگام اشرارشان بر آنها چیره گردند وهر چه دعا کنند

به اجابت نرسد .»


« آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا میشوند که .... »« روزگاری خواهد آمد که مردمانشان به پراکندگی مصمم باشند و از هماهنگی و اتفاق نظر

و اتحاد به دور شوند . آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشوند گه گویی آنان خود پیشوای قرآن بودند

نه قرآن پیشوای آنها . از حق جز نامی برای آنها نمانده باشد و از قر آن جز خط و ورقی نشناسند.

بسا یکی در درس قران و تفسیر وارد شود ، هنوز جا خوش نکر ده از دین خارج شود . و چون در آخر الزمان

دینتان دست خوش افراد گوناگون و روایات جدید شود ، کمتر کسی از شماست که دینس را حفظ کند .»


« هنگامی که معیشت جز با گناه تا مین نشود »


یکی از اصحاب از رسول خاتم (ص) پرسید ، دین خدا چگونه خواهد شد ؟

پیامبر (ص) فرمود : « زمانی بر  مردم بیاید که هیچ دین دار ، دینش برایش سالم نماند جز این که از

قله ی کوهی بگریزد یا از سوراخی به سوراخ دیگر پناه ببرد چون روباه که با بچه هایش چنین کند

و این آخر الزمان باشد .»


« هنگامی که معیشت جز با گناه تا مین نشود »


چون این وضع پیش آید عزب بودن و تجرد حلال شود ، در آن روزگار است که مرد به دست پدر و مادرش

تباه و گمراه شود  و اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست زن و فرزندش و اگر زن و فرزند نداشته باشد،

چه بسا هلاکت و تباهی اش به دست خویشان و همسایگانش باشد ، که او را به تهیدستی و تکالیفی

بر او نهند که وی از عهده ی آن بر نیاید تا گاهی که او به پرتگاه های هلاکت سکوت کند .


« در آخر الزمان فریب کارانی بیایند که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر شما بخوانند . »
و نیر از خاتم الانبیا (ص) روایت شده است که فرمود : « در آخر الزمان دغل بازان و فریب کارا نی

بیایند که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر شما بخوانند ، آنچنان که نه شما و نه پدرانتان

چنین حدیث هایی نشنیده باشید . پس دوری گزینید ار آنها ، مبادا به دام تزویر و فریبشان بیفتید.»


از علی بن ابی طالب (ع) در باره ی آخر الزمان پرسیده شد : آیا در آن زمان مومنانی وجود دارند ؟

فرمود : « آری ، » باز پرسیده شد : آیا از ایمان آنها بر اثر فتنه ها چیزی کاسته میشود ؟

فرمود : « نه ، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد ؛ اما آنان در رنج به سر میبرند .»

امیر المومنین علی (ع) فرمود : « زمانی بر  مردم بیاید که مقرب نباشند جز به سخن چینی و جالب

شمرده نشود جز به فاجر بودن و تحقیر نشوند جز افراد با انصاف ، در ان زمان دستگیری مستمندان

زیان به شمار آید و صله ی رحم لطف و بزرگواری به شمار آید .»


امام سجاد (ع) فرمود : « چون قائم ما قیام کند خداوند آنچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده

که به پیک و پیام آور نیازی نداشته باشند و به هر کجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند.»


پیامبر (ص) فرمودند : « این دین مدام برپا خواهد ماند و گروهی از مسلمانان از آن دفاع میکنند و در کنار

آن بجنگند تا قیامت بر پا شود .»

پیامبر (ص) فرمود: « در هر عصر و زمانی گروهی از امتم مدافع احکام خدا باشند و از مخالفان

باکی نداشته یباشند.»

در جایی دیگر فرمودند : « چون در آخر الزمان دینتان دستخوش افکار گوناگون گردد ، بر شما باد که همچون

بادیه نشینان و زنان دین داری کنید . که به دل هایشان دین دارند و دین انها از آلایش به افکار مصون است . »


کپی برداری مشگلی ندارد حتی بدون ذکر منبع !

تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1393 | 06:00 ق.ظ | نویسنده : hossein m 1 | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.